Default image

admin

Asal Sayılar

ASAL SAYILAR Asal Sayılar Nelerdir? Asal Sayılar Negatif Olabilir Mi? Asal sayılar bir ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1 den büyük tam sayılara asal sayı denir. {2,5,7,11,13,17,19,23………} 1 asal sayı değildir. En küçük asal sayı 2 dir. Çift…

HATA AYIKLAMA

HATA AYIKLAMA C# Try – Catch Bloku C# Try – Catch Nasıl Kullanılır ? Try { //Hata olmadığı sürece çalışıcak kodlar; } catch(özel durum) { Hata oluştuğunca çalışacak kodlar. } Yukarıda görüldüğü gibi normal kodları try bölümüne, herhangi bir hata…

Temel Kavramlar

Temel Kavramlar Sayı Kümesi Rakam Sayıları ifade etmek için kullanılan sembollere rakam denir. Onluk sistemin rakamlar kümesi; {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} dur. Toplam 10 tane rakam vardır Sayma Sayıları Sayma sayıları kümesi {1,2,3,4,5,6……+∞} dur. Doğal Sayılar Doğal sayılar kümesi “N” ile gösterilir. N={0,1,2,3,4,5,6…..+∞}…

C# diziler

brown wooden shelf with books
C# DİZİLER C# Diziler (array) Nasıl Oluşturulur? c# Diziler (array) sıralı bir şekilde yazılmış elemanlardır. Bir dizideki elemanlar aynı türdedir. Bir dizi değişkeni; eleman türü ardından da bir çift köşeli parantez ve değişken adı yazılarak tanımlanabilir. Örnek; int[] telno;// telefon…

C# Döngüler

C# DÖNGÜLER Çözdüğünüz bir soru yanlış çıkarsa doğru çıkana kadar soruya odaklanmaya çalışırsınız. Doğru cevabı bulamazsanız tekrar başa döner yeniden bulmaya çalışırsınız. İşte burada döngüsel bir durum oluşmuş olur. Doğru cevabı bulana kadar devam eder. Programlama dilinde ise bu işi…

Şart İfadeleri (İf else&&Switch case)

grayscale photo of computer laptop near white notebook and ceramic mug on table
ŞART İFADELERİ Günlük hayatta en çok kullanılan yapılardan bir tanesidir ( c# if else, c# switch case ). Örneğin okulda öğretmenlerden “dersi dinlemezseniz sınavı geçemezsiniz” şeklindeki uyarıları.                           …

C# OPERATÖRLER

black and gray laptop computer turned on doing computer codes
C# OPERATÖRLER Programlama dillerinde tanımlanmış sabit ve değişkenler üzerinde işlemler yapmayı sağlayan karakter yada karakter topluluklarına operatör denir(c# operatör).                                           …

DEĞİŞKENLER VE VERİ TÜRLERİ

coding computer data depth of field
C# DEĞİŞKENLER VE VERİ TÜRLERİ Değişken Tanımlama Kuralları Değişken tanımlarken aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Değişken adlarında yalnızca harf(büyük ve küçük), rakam ve alt çizgi(_) karakteri kullanılabilir . Boşluk bırakılamaz. Değişken adı bir harf ile başlamak zorundadır. Rakamlarla Başlayamaz. Türkçe karakterler kullanılabilir(önerilmez).…

Yönetim Organizasyon

businesswoman in her office
YÖNETİM VE YÖNETİCİ YÖNETİM Yönetim, belirli bir takım amaçlara ulaşmak için başta insanlar olmak üzere parasal kaynakları, donanımı, demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbiriyle uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek karar alma ve uygulatma süreçlerinin toplamıdır. YÖNETİMİN AMACI • Düzen…